Czcionka:

A+A-

Kontrast:

O placówce

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Juliana Tuwima jest placówką, która pełni swoje funkcje zgodnie z przyświecającą jej misją.

Pracujemy nad wczesnym rozwojem dziecka, z uwzględnieniem grup integracyjncyh, zapewniając pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany jest we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty wprowadziła zmiany w zakresie funkcjonowania przedszkola. Placówka została przekształcona z przedszkola państwowego w samorządowe, które działa na podstawie rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, aktu założycielskiego oraz Statutu organu prowadzącego.

Nasza placówka mieści się w budynku jednopiętrowym z jasnymi salami dla każdej grupy wiekowej, salą do zajęć indywidualnych oraz zapleczem gastronomicznym.

Nasi podopieczni mają możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku i możliwości fizycznych.

 

Chętnym dzieciom za zgodą rodziców placówka stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności, oferując udział w darmowych zajęciach dodatkowych takich jak:

język angielski, rytmika, Zumba.

Przedszkole realizuje również nieodpłatną naukę religii, którą włącza do planu zajęć starszych grup wiekowych.

Od kilku lat w przedszkolu wprowadziliśmy zwyczaj nazewnictwa grup wiekowych, którego inspiracją okazała się łąka.

Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa:

 • rozporządzenie MEN z dnia 09.05.1992 r.
 • (DZ. U. NR 42 poz. 186).

Dziecko w naszym przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego, szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, własności, opieki, ochrony i akceptacji.

Wykwalifikowana kadra przedszkola zapewnia wysoką jakość nauczania i wychowania m.in poprzez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych takich jak: pedagogika zabawy; twórcze metody aktywności ruchowej i tańca (K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, M. A. Kinnesów); metoda dobrego startu; metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona; metody techniki i aktywności twórczej; logoterapia; muzykoterapia; współpraca z psychologiem.

 • Nauczyciele na bieżąco przeprowadzają z dziećmi ciekawe sytuacje edukacyjne wynikające z misji przedszkola.

Stosują różnorodne formy i metody pracy, otwierając się na potrzeby dzieci.

 • Dojrzała i kreatywna kadra pedagogiczna to filar naszej placówki.

Mając na uwadze najistotniejszy podmiot naszej pracy - dziecko, dostosowujemy zajęcia dydaktyczne i wszelkiego rodzaju sytuacje edukacyjne do indywidualnych jego potrzeb.

 • Wykorzystując nowatorskie metody staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

Treści dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze realizowane są w oparciu o aktualne i najnowsze programy wychowania przedszkolnego.

Poza tym realizujemy programy autorskie:

 • Należy tu wymienić ich nazwiska i tytuły innowacji pedagogicznych:
 1. Dorota Jaworska, Sylwia Matysik-Szwejk, Grażyna Rybska "Ćwiczenia relaksacyjno-wizualizacyjne jako warunek synchronizacji obydwu półkul mózgowych
 2. Innowacja pedagogiczna.
 3.  Agnieszka Kotulska "Program nauczania języka angielskiego".
 4. Dorota Jaworska, Sylwia Matysik-Szwejk, Grażyna Rybska "Program pracy dla oddziału integracyjnego.
 5. Grażyna Rybska "Losy absolwentów na etapie przekroczenia progu szkolnego. Program badawczy".
 6. Stella Pluskota"Program terapii logopedycznej dla dzieci przedszkolnych".
 7. Sylwia Matysik-Szwejk "Program z zakresu kinezjologii edukacyjnej Dennisona".
 8. Dorota Jaworska ""Lubię to przedszkole. Program adaptacyjny".
 9. Anna Smardzewska "Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym".
 10. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak "Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Program kształcenia religijnego dzieci w wieku 3-6 lat".
 11. Ewa Ciałkowska "Znam moje miasto, kraj, Europę - program przedszkolnej edukacji europejskiej"
 12. Jolanta Linowska "Teatr jako forma terapii i integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną na etapie przedszkolnym - spotkanie z teatrem".
 13. Emilia Gwizdalska "Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym".
 14. Agnieszka Szynkiewicz "Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Juliana Tuwima".
 15. Kamila Marczak "Program zajęć zumby dla dzieci: "Roztańczone przedszkole".

 

Wprowadzone innowacje wspomagają indywidualny rozwój dziecka, pobudzają aktywność umysłową i kształtują pozytywne widzenie siebie w różnych sytuacjach.

Przedszkole Samorządowe nr 1 jest placówką, w której dzięki dużej ofiarności sponsorów i aktywnej działalności wszystkich pracowników i rodziców, działo i dzieje się bardzo wiele.

Swoje doświadczenia i codzienną pracę promujemy w lokalnej prasie:

 • Gazecie Aleksandrowskiej,
 • Gazecie Kujawskiej.

Na łamach prasy nauczycielki publikują artykuły dzieląc się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

 

Oprócz Pani Dyrektor i Rady Pedagogicznej w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola bardzo istotną rolę odgrywa personel administracyjno-obsługowy, bez udziału którego wizerunek naszego przedszkola nie mógłby być tak wyrazisty.

To on zapewnia sprawne działanie placówki, jako instystucji publicznej, utrzymuje obiekt i jego otoczenie w ładzie i czystości, uczestniczy w bardzo wielu przedsięwzięciach. Pracownicy administracji i obsługi ściśle współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Data dodania: 2019-01-07 14:33:48
Data edycji: 2021-01-13 17:32:36
Ilość wyświetleń: 1066
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej